Aleksa Jovanović Advokat

Aleksa Jovanović

Advokat

Adresa

Generala Petra Aračića 4a/2, Pančevo, 26000

E- mail

office@jovanoviclegal.com

Ozakonjenje objekata

Nezakonita gradnja objekata je višedecenijski problem u Republici Srbiji. Prema zvaničnim podacima sa sajta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na teritoriji naše zemlje nalazi se 2.050.644 nelegalno izgrađenih objekata. Brojni su faktori koji su doveli do ovog fenomena, ali nećemo dalje ulaziti u to, već ćemo se potruditi da vam pojasnimo pravnu regulativu ozakonjenja objekata. Trenutno je na snazi Zakon o ozakonjenju objekata (u daljem tekstu “Zakon o ozakonjenju”), koji propisuje da je “ozakonjenje javni interes za Republiku Srbiju”.

Važeći Zakon o ozakonjenju ne sadrži definiciju pojma ozakonjenja, za razliku od prethodnog Zakona o legalizaciji koji je legalizaciju definisao kao “naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat ili deo objekta koji je izgrađen, rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole”. Ovakvo ishodovanje građevinske ili upotrebne dozvole u postupku legalizacije je omogućavalo upis u katastar nepokretnosti po redovnoj proceduri. Sadašnji Zakon o ozakonjenju kao pozitivan ishod za stranku ne predviđa izdavanje građevinske ili upotrebne dozvole, već izdavanje rešenja o ozakonjenju. Na osnovu rešenja o ozakonjenju do tada nelegalan objekat se upisuje u katastar nepokretnosti kao da je izgrađen na zakonit način i to po službenoj dužnosti. Ovo pojednostavljuje proceduru i smanjuje troškove. Za kakve objekte se može doneti rešenje o ozakonjenju i kako doći do istog biće objašnjeno u nastavku teksta.

Predmet ozakonjenja mogu biti samo objekti koji su završeni u građevinskom smislu. Izuzetno, kada je predmet ozakonjenja zgrada, može se raditi i o zgradi na kojoj su izvedeni konstruktivni građevinski radovi.

Zakon o ozakonjenju se ne primenjuje na objekte za koje je izdato rešenje o građevinskoj dozvoli, a koji se koriste bez rešenja o upotrebnoj dozvoli. Postoje izuzeci od ovog pravila. Ukoliko se radi o objektu izgrađenom na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju i potvrđenog glavnog projekta, na kojem je prilikom izvođenja radova od istih odstupljeno. U slučaju da za ovakav objekat nije moguće izdati rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji tada takav objekat može biti predmet ozakonjenja. Takođe ako je u postupku legalizacije po prethodnom zakonu izdato rešenje o građevinskoj dozvoli, ali ne i rešenje o upotrebnoj dozvoli, nadležni organ donosi rešenje o ozakonjenju, pod uslovom da nisu vršene nikakve izmene na objektu izuzev tekućeg održavanja.

Predmet ozakonjenja ne mogu biti objekti koji su: 1) izgrađeni na zemljištu nepovoljnom za građenje (klizište, močvarno tlo, itd.); 2) izgrađeni, odnosno rekonstruisani od materijala koji ne obezbeđuje trajnost i sigurnost objekata; 3) izgrađeni na površinama javne namene, odnosno na zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju određenih objekata javne namene; 4) izgrađeni u prvom i drugom stepenu zaštite prirodnog dobra, zoni zaštite kulturnog dobra od izuzetnog značaja, u zoni sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja, u vojnom kompleksu, itd; 5) izgrađeni u zaštitnoj zoni duž trase radio koridora, na pravcima prostiranja usmerenih radio signala između radio stanica. Od određenih navedenih pravila postoje izuzeci, gde je moguće donošenje rešenja o ozakonjenju u slučaju pribavljanja određenih saglasnosti ili dostavljanja dodatnih dokaza.

Pokretanje postupka ozakonjenja i vidljivost objekta na satelitskom snimku. Predmet ozakonjenja može biti objekat za koji je do 29. januara 2014. godine podnet zahtev za legalizaciju, ukoliko je isti vidljiv na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije iz 2015. godine, kao i objekat za koji nije podnet zahtev za legalizaciju, a za koji je građevinski inspektor doneo rešenje o rušenju u skladu sa odredbama Zakona o ozakonjenju, pod uslovom da je vidljiv na istom snimku. U slučaju da građevinski inspektor nije doneo rešenje o rušenju za objekat koji je vidljiv na pomenutom satelitskom snimku, stranka može podneti zahtev za ozakonjenje u skladu sa trenutno važećim zakonom. Iz ovoga proizlazi da je preduslov pokretanja postupka ozakonjenja vidljivost objekta na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije iz 2015. godine. Sa druge strane, rešenja o rušenju na osnovu kojih su pokrenuti postupci ozakonjenja ne izvršavaju se do konačnosti rešenja o odbijanju ili odbacivanju zahteva za ozakonjenje.

Spratnost i namena objekata. Da bi objekat bio ozakonjen mora biti usklađen sa važećim planskim dokumentom u pogledu namene i spratnosti objekta. I od ovih pravila postoje određeni izuzeci. Tako da može biti ozakonjen objekat za koji se utvrdi da je namene koja se kreće u okviru planom definisanih kompatibilnosti. Takođe, u slučaju da objekat ima veću spratnost od spratnosti propisane važećim planskim dokumentom, za isti se može doneti rešenje o ozakonjenju ukoliko je to u skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave.

Da bi se izdejstvovalo rešenje o ozakonjenju neophodno je dokazati i pravni osnov. Ovo je često najzamršeniji deo procesa, s obzirom na nerešene i komplikovane imovinske odnose na parceli ili na samom objektu. Kao odgovarajuće pravo po Zakonu o ozakonjenju smatra se pravo svojine na objektu, odnosno pravo svojine, pravo korišćenja ili pravo zakupa na građevinskom zamljištu u javnoj svojini, kao i druga prava propisana Zakonom o planiranju i izgradnji kao odgovarajuća prava na građevinskom zemljištu. Neretko se dešava da je deo objekta izgrađen na zemljištu koje, na primer pripada gradu, te je neophodno uz postupak ozakonjenja sprovesti i postupak utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta i otkupiti parcelu od grada. Isto tako dešava se da se objekat nalazi na više parcela tako da je neophodno rešiti imovinske odnose sa vlasnicima parcele čiji je deo zauzet. Kao odgovarajuće dokaze pravnog osnova Zakon o ozakonjenju navodi: za objekat izgrađen na zemljištu u svojini drugog lica, pravnosnažnu sudsku presudu kojom je utvrđeno pravo svojine na zemljištu; zatim tu su i ugovori o prenosu prava korišćenja, odnosno kupovini zemljišta ili prenosu, odnosno razmeni nepokretnosti, koji moraju biti overeni u odgovarajućoj formi; ugovor o kupovini objekta ili objekta u izgradnji overen u odgovarajućoj formi; pravnosnažno rešenje o nasleđivanju ili statusnoj promeni; akt ministarstva odbrane o dodeli “nužnog smeštaja”; kao i svi drugi pravni poslovi na osnovu kojih se na nesumnjiv način može utvrditi pravni kontinuitet zemljišta, objekta, odnosno posebnog dela objekta.

Projektna dokumentacija. Da bi se ozakonio objekat stranka u postupku mora dostaviti izveštaj o zatečenom stanju čiji je sastavni deo elaborat geodetskih radova. Jako je važno angažovati dobre stručnjake za izradu izveštaja o zatečenom stanju, te i ove troškove stranke moraju imati u vidu.

Na kraju, da bi se donelo rešenje o ozakonjenju neophodno je platiti taksu za ozakonjenje i prijaviti porez na imovinu za nezakoniti objekat za pet godina unazad. Iznosi taksi su znatno smanjeni kako bi se ozakonjenje objekata omasovilo, što je u skladu intencijom zakonodavca koji je propisao da je ozakonjenje objekata “javni interes”. Visina takse zavisi od klase, namene i načina korišćenja objekta. Najniži iznos takse je 5.000,00 dinara i plaća se za ozakonjenje objekata korisne površine do 100 m2, dok se za stambene i stambeno poslovne objekte namenjene tržištu korisne površine preko 1.500 m2 i komercijalne objekte površine preko 1.500 m2 plaća taksa u iznosu od 3.000.000,00 dinara. Plaćanja taksi oslobođene su i posebne kategorije. Tako taksu ne plaća vlasnik nezakonito izgrađenog objekta namenjenog za stanovanje podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva, koji je lice sa invaliditetom, samohrani roditelj ili korisnik socijalne pomoći. Nakon što se plati taksa za ozakonjenje, osim u slučaju izuzetaka, organu postupka se dostavlja dokaz o podnetoj prijavi za porez na imovinu za nezakonito izgrađeni objekat za pet godina unazad. Po ispunjenju svih navedenih uslova donosi se rešenje o ozakonjenju, koje nadležni organ po službenoj dužnosti šalje katastru nepokretnosti i tako se konačno predmetni objekat uvodi u legalne tokove.

Ukoliko vam je potrebna pravna pomoć u vezi sa ozakonjenjem možete nam se obratiti na adresu: office@jovanoviclegal.com kao i na broj: 060 1851721.

Advokat Aleksa Jovanović, Pančevo

Elektronsko osnivanje privrednog društva

Od 17. maja 2023. godine, podnošenje prijave za osnivanje privrednog društva u Agenciji za privredne registre (APR) je moguće izvršiti isključivo u elektronskoj formi, odnosno elektronski, putem posebne korisničke aplikacije, zvane “eRegistracija”.

Obavezna elektronska prijava osnivanja odnosi se na sve forme privrednih društava koje poznaje Zakon o privrednim društvima, dakle kako na društvo sa ograničenom odgovornošću koje predstavlja najzastupljeniju formu u Srbiji, tako i na akcionarsko, ortačko i komanditno društvo.

Da bi podnosilac uspešno podneo prijavu neophodno je da poseduje:

1. Kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis), izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
2. Instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje,
3. Visa, MasterCard ili Dina platnu karticu za onlajn plaćanje naknade.

Kao što je rečeno elektronsko osnivanje privrednih društava se vrši putem aplikacije Agencije za privredne registre, dok se samoj aplikaciji može pristupiti isključivo preko Portala eID.gov.rs. Dakle, za one koji nemaju nalog na ovom portalu neophodno je da isti kreiraju pre otpočinjanja procesa elektronskog osnivanja privrednog društva.

Način plaćanja objašnjen je u tehničkom uputstvu koje se može naći na ovom linku: https://www.apr.gov.rs/upload/Portals/0/privredna%20drustva/2023/Uputstvo_za_eplacanje_drustva_preduzetnici.pdf.

U postupku elektronskog osnivanja privrednog društva svi dokumenti koji se prilažu moraju biti u elektronskom obliku. Elektronski potpis se koristi za potpisivanje same elektronske registracione prijave ali i ostalih dokumenata koji se uz nju prilažu.

Pravi se razlika između dokumenata koje elektronski sastavlja sam osnivač od dokumenata koje izdaju državni organi i treća lica. Osnivački akt, na primer, odluku o osnivanju, sastavlja u elektronskom obliku sam osnivač privrednog društva (ili njegov punomoćnik) i potpisuje ga koristeći svoj kvalifikovani elektronski sertifikat. Dokumenta izdata od strane državnih organa ili trećih lica moraju biti overena elektronskim pečatom ili potpisom ovlašćenog lica, na primer, ako se prilaže elektronska potvrda banke o uplati osnivačkog uloga onda ona mora biti potpisana elektronskim sertifikatom ovlašćenog lica banke.

Ukoliko se prilikom elektronske registracije ispostavi da osnivač ne poseduje određena dokumenta u elektronskoj formi, a koja su neophodna za prilaganje uz prijavu, tada osnivaču na raspolaganju stoji opcija digitalizacije, odnosno pretvaranja jednog dokumenta iz papirnog u elektronski oblik (koji se smatra kopijom).

Da bi elektronski dokument koji se prilaže imao istu pravnu snagu kao i originalni papirni dokument, potrebno je da bude overen (potpisan) elektronskim potpisom:

1. Lica koje je dokument izdalo (npr. papirnu potvrdu banke o uplati osnivačkog uloga treba da overi ovlašćeni službenik banke svojim elektronskim potpisom) ili
2. Lica koje je zakonom ovlašćeno za overu prepisa (javni beležnik) ili
3. Advokata koji je upisan u imenik advokata Advokatske Komore Srbije (uz uslov da je taj advokat istovremeno i punomoćnik ovlašćen za podnošenje registracione prijave).

Potpisivanje elektronskog dokumenta može da se obavi korišćenjem besplatne usluge za elektronsko potpisivanje dokumenata koja se nalazi na internet stranici Agencije za privredne registre ili putem odgovarajućeg programa kao što je na primer, Adobe Acrobat Reader.

Rešenje o osnivanju privrednog društva u formi elektronskog dokumenta, doneto u pdf formi i potpisano elektronskim potpisom registratora, dostavlja se na unetu adresu za prijem elektronske pošte ili se može preuzeti iz same aplikacije nakon elektronske regitracije. Ipak, za slučaj da vam je neophodno posedovanje rešenja o osnivanju u papirnoj formi, potrebno je APR-u podneti:

– zahtev za izdavanje prepisa overenog odštampanog primerka elektronskog dokumenta, i
– dokaz o uplati naknade od 1.900,00 dinara.

Ukoliko vam je potrebna pravna pomoć u vezi sa elektronskim osnivanjem privrednog društva ili imate poteškoća u ovom procesu, slobodno nam se možete obratiti na adresu: office@jovanoviclegal.com kao i na broj: 060 1851721.

Advokat Aleksa Jovanović, Pančevo

sr_RSSerbian